CZYM JEST TRANSFORMACJA

Transformacja to głęboka, organiczna zmiana sposobu w jaki firma tworzy wartość dla klienta i podchodzi do realizacji i zarządzania swoimi procesami biznesowymi. Transformacja podnosi konkurencyjność do poziomu osiąganego lub przewyższającego liderów w branży. W wyniku transformacji wzrasta zysk.

WDRAŻAM ZMIANY DAJĄCE PRZEWAGĘ

Jestem praktykiem. Wdrożone przeze mnie zmiany pozwalają firmom przejść na wyższy poziom skuteczności biznesowej i dostosować się do ostrej konkurencji oraz gwałtownie zmieniających się warunków rynkowych.

Najczęściej osiągane przeze mnie główne parametry dające przewagę konkurencyjną to:

Wzrost efektywności pracy, eliminacja marnotrawstwa

Kontrola efektywności pozwala wytworzyć więcej produktów lub usług posiadanymi już zasobami (materialnymi i ludzkimi). Eliminacja marnotrawstwa umożliwia zużycie mniejszej ilości materiału i mediów podczas produkcji. Połączenie obu tych czynników pozwala zmniejszyć koszt wytworzenia produktu, a tym samym zwiększyć marżę lub obniżyć cenę by przebić ofertę konkurencji.

Elastyczna oferta – małe partie, krótki czas realizacji

Globalizacja powoduje, że niemożliwym jest cenowe konkurowanie z produktami wytwarzanymi masowo za granicą. Dla zleceń, w których wymagane są niewielkie partie, duża różnorodność i krótkie czasy realizacji, produkcja masowa się nie sprawdza. Firmy, które sprawnie i efektywnie kosztowo potrafią obsłużyć tego typu zlecenia tworzą dla siebie stabilny i wysokomarżowy rynek.

Redukcja kapitału obrotowego

Ograniczenia w możliwości przyciągnięcia do firmy kapitału często stanowią barierę dla jej rozwoju. Optymalne wykorzystanie tego istniejącego w firmie kapitału pozwala uwolnić środki, które mogą być wykorzystane pod inwestycje lub na rozszerzenie działalności. Przy braku planów rozwojowych redukcja kapitału obrotowego zmniejsza ekspozycję na ryzyko finansowe i koszty obsługi kredytów.

KIM SĄ MOI KLIENCI

Produkcja i usługi

Moi klienci to firmy produkcyjne lub usługowe (serwis, logistyka, outsourcing).

Obroty 50 MLN PLN+ lub zatrudnienie 200 osób+

Firmy te przekroczyły próg 200 zatrudnionych osób i wielkość obrotów 50 milionów złotych.
Po przekroczeniu tego progu, czym większa jest firma, tym bardziej spada jej efektywność operacyjna, pojawia się marnotrawstwo i duże potencjały do poprawy.

Zakończony etap dynamicznego rozwoju

Firmy zakończyły okres dynamicznego rozwoju, gdy głównym problemem było jak dostarczyć klientowi to czego oczekiwał. Duży popyt i wysokie marże pokrywały wówczas wszelkie niedociągnięcia i niedoskonałości funkcjonowania.

Spadające zyski

Wymagający i bezwzględny rynek, nielojalni klienci, rosnąca ostra konkurencja, doprowadziły do ograniczenia wzrostu i zysków.

Zwiększanie wysiłku i cięższa praca nie dają oczekiwanego rezultatu

Dotychczasowe metody pracy wsparte większym wysiłkiem i zaangażowaniem przestały działać.

Szef czujący potrzebę wsparcia

Szefowie firm czują, że należałoby coś zmienić, ale natłok codziennych obowiązków nie pozwala im zająć się tymi problemami w stu procentach.

JAK PRZEBIEGA TYPOWY PROCES TRANSFORMACJI

Proces transformacji składa się z 5 etapów połączonych w 3 bloki.

BLOK 1 | DIAGNOZA WSTĘPNA MOŻLIWOŚCI I POTENCJAŁU POPRAWY

Blok analizy danych i szacowania potencjału oferowany jest firmom i ich szefom, którzy odczuwają rzeczywistą potrzebę zmiany, ale nie mają jasnej wizji tego co i jak zmieniać .Potrzebują obiektywnego spojrzenia “świeżym okiem” ” “z boku”.
Blok trwa półtorej miesiąca, ale większość czasu poświęcana jest na zbieranie i przygotowanie danych przez Klienta.
Zestaw danych jest tak przygotowany, by prześwietlić metody działania firmy w następujących płaszczyznach: finansowej, księgowej, zarządczej, operacyjnej, kadrowej, organizacyjnej, sprzedażowej, jakościowej, logistycznej.
Zderzenie ze sobą tych danych tworzy wielowymiarowy obraz firmy i pozwala ujawnić miejsca największych rezerw niewykorzystanego potencjału biznesowego.
Przygotowana po tym etapie prezentacja umożliwia podjęcie decyzji co do tego, czy oczekiwane efekty warte są wysiłku i wyrzeczeń niezbędnych do ich osiągnięcia.

Najczęściej proponowane zmiany dotyczą:

 1. Prostych zmian w stosowanych praktykach, które przyniosą szybkie efekty,
 2. Zmian strukturalnych, które wzmocnią pozycję konkurencyjną firmy i rozwiną jej kadrę kierowniczą,
 3. Wdrożenia sprawdzonych, nowoczesnych metod i technik zarządzania gwarantujących wzrost efektywności i produktywności

BLOK 2 | ANALIZA OPERACYJNA PROCESÓW I SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA, IDENTYFIKACJA REZERW I JAK JE UWOLNIĆ

Jeżeli wizja zmian przypadnie klientowi do gustu, podpisywania jest umowa na drugi blok.
Celem analizy operacyjnej jest dokładne zbadanie i potwierdzenie tez postawionych w bloku 1. Dokonuje się tego sprawdzając i krzyżowo potwierdzając wszystkie istotne wyniki analizy danych. Analiza operacyjna obejmuje:

 • Analizę szczegółową i krzyżową danych,
 • Obserwacje rzeczywistego przebiegu procesu,
 • Badania behawioralne,
 • Raporty odchyleń obserwowanych procesów,
 • Diagnozowanie przyczyn.

Podczas analizy, dla uzyskania precyzyjnych i wiarygodnych wyników wykorzystuje się:

 • Dane zgromadzone w systemach i rejestrach firmy,
 • Dane zbierane przez pracowników firmy w oparciu o wspólnie uzgodnione rejestry i raporty w czasie,
 • Bezpośrednie obserwacje zdarzeń w czasie rzeczywistym,
 • Wywiady z kadrą managerską realizującą poszczególne procesy,
 • Ankiety i badania testowe
 • Przykładowe dokumenty stosowane podczas realizacji procesów
 • Mapowanie i odzwierciedlenie funkcjonujących systemów zarządzania wraz z ich odchyleniami od odpowiadających im archetypów

BLOK 3 | WDROŻENIE ZMIAN

Wdrażanie zmian to najdłuższy i najbardziej newralgiczny czas projektu. Dla każdego ze zidentyfikowanych obszarów przeprowadza się po kolei: projektowanie narzędzi, najlepszych praktyk i systemów zarządzania, następnie się je testuje i instaluje w funkcjonującym środowisku biznesowym firmy. Takie podejście pozwala wybrać najlepiej pasujące do rzeczywistych potrzeb elementy oraz płynnie i sprawnie wdrożyć je bez ryzyka zachwiania funkcjonowania procesów.
Ostatnim etapem jest monitorowanie wdrożonych zmian by je korygować i optymalizować.
Moje doświadczenie wskazuje, że tak kompleksowy i ważny dla firmy projekt nie powinien być krótszy niż 10-12 miesięcy.
Już w czasie trwania projektu obserwowane są konkretne wymierne korzyści wynikające z poprawy sposobu pracy i przekładające się finalnie na wynik finansowy.

GWARANCJA REZULTATU
Moje doświadczenie oraz sprawdzone narzędzia i praktyki pozwalają mi udzielać gwarancji na rezultaty projektu obejmującej do 100% poniesionych przez firmę kosztów.

DLACZEGO WYBRAĆ MOJE WSPARCIE

PRAKTYK BIZNESU

Jako praktyk biznesu, mający na koncie tworzenie i zarządzanie swoją firmą, dobrze rozumiem panujące w biznesie ograniczenia i wybory, przed którymi stawiany jest Zarząd, gdy teoretyczne rozwiązania nie zawsze są optymalne.

WYKONALNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

W planie zmian i rekomendacjach, uwzględniam zestaw najlepszych praktyk oraz możliwość ich wdrożenia. Celem nadrzędnym prac jest uzyskanie efektu oczekiwanego przez Klienta zarówno w sferze zmian strukturalnych i systemowych, jak również wymiernego efektu finansowego szybko poprawiającego kondycję firmy.

MAKRO I MIKRO

Rozumiem biznes jako całość, połączenie współzależnych procesów i jednocześnie operacjonalizuję najlepsze praktyki na poziome czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Wszystko zsynchronizowane i dostarczające większych efektów dzięki synergii.

UMIEM PRZEŁOŻYĆ NAJLEPSZE NARZĘDZIA I SYSTEMY NA PRAKTYKĘ BIZNESU

W trakcie swojej dwudziestoletniej kariery dobierałem, wielokrotnie sprawdzałem w praktyce oraz doskonaliłem zestaw narzędzi i najlepszych praktyk, które w specyficznych warunkach polskich firm średniej wielkości pozwalają osiągnąć maksymalne efekty poprawy przy minimalnym wysiłku w najkrótszym możliwym czasie. Tak powstała metodyka KISS.

Narzędzia i techniki pochodzą z powszechnie znanych i uznawanych metodyk zarządzania takich jak: Lean Management, Six Sigma, HRM, TQM, TPM, Balanced Scorecard.
Dzięki zdobytej przeze mnie praktyce i doświadczeniu są one skuteczne i dostosowane do polskich realiów biznesowych.

KORZYŚCI

 • Zmieniona organizacja pracująca z większą efektywnością i produktywnością,
 • Podniesione kompetencje kadry kierowniczej i pracowników,
 • Spokojne, przyjazne środowisko pracy, mniej stresu, większa przewidywalność,
 • Poprawiona pozycja konkurencyjna firmy na rynku,
 • Zwiększona wartość firmy,
 • Zwiększone bezpieczeństwo biznesowe firmy,
 • Uwolniony kapitał, poprawa płynności i kosztów finansowych,
 • Wzrost zysku.

CO O MOJEJ PRACY MÓWIĄ KLIENCI

” …zmiany umożliwiły postawienie organizacji celów, których realizacja przyniesie firmie korzyści szacowane na 2,4 mln pln w skali roku.
Opisane efekty można było osiągnąć dzięki olbrzymiej kompetencji w zakresie kompleksowej organizacji biznesu oraz indywidualnego i otwartego podejścia do specyfiki poszczególnych działów firmy…”

Mieczysław Rozem berg, Prezes, Scan climber Sp. o.o.

” …wyróżnikiem zrealizowanego wdrożenia jest jego kompleksowość i spójność. Wdrożenie objęło swoim zakresem wszystkie działy firmy: od produkcji, poprzez kontrolę jakości, służby utrzymania ruchu, zaopatrzenie aż po logistykę wewnętrzną i sprzedaż. … Takiej wartości dodanej nie przynoszą żadne szkolenia, coachingi czy też konsulting.
Był to najbardziej złożony i wszechstronny projekt jaki miałem okazję w swojej długoletniej karierze i na stanowisku Prezesa Zarządu przeprowadzić. Swoim zakresem objął trzy zakłady produkcyjne. Zaangażował wszystkich pracowników przedsiębiorstwa i wytyczył nowy sposób patrzenia na zarządzanie w naszej firmie.”

Piotr Bara nowski, Prezes Zarządu, Zakład Pro dukcji Automatyki Sie ciowej S.A.

” …znakomity profesjonalista, posiadający praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym.
Pośród wielu cech charakteryzujących Pana Wendta najbardziej znaczące są: Umiejętność redukowania złożonych problemów do poziomu ich prostych składowych, Bardzo duża determinacja w działaniu połączona z umiejętnością przekonania otocznia do zmian, Zdolność systematyzowania procesów i określania ich sprawności

Marek Kapu sta, Dyrektor Operacyjny, Ta kt Sp.z o.o..

DOŚWIADCZENIA MOICH PROJEKTÓW TRANSFORMACJI

Rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności

Zadanie:
rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności
Branża:
logistyka
Kraj: Polska
Cel:
podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie
usługi zgodnie z oczekiwaniami klientów, uruchomienie
efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży, zwiększenie wielkości
sprzedaży
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie
poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 4 miesiące
Największe osiągnięcie:
sprawne uruchomienie efektywnego
procesu sprzedaży, zmiana filozofii zarządzania wykonaniem usługi
polegająca na delegowaniu odpowiedzialności i uprawnień w
dół organizacji.

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego

Zadanie: opracowanie i wdrożenie
strategii rozwoju terytorialnego mającej na celu pokrycie terytorium
całego kraju dla firmy usługowej B2B, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu nakładów inwestycyjnych
Branża:

usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
zbudowanie sieci
oddziałów firmy na terenie całego kraju przy minimalnych
nakładach finansowych
Rola:
opracowanie koncepcji i
strategii rozwoju poprzez franchising, przygotowanie ram finansowych,
biznesowych i prawnych, przeprowadzenie rekrutacji
franchisingobiorców, nadzorowanie tworzenia kolejnych
oddziałów
Czas realizacji:
12 miesięcy
Największe
osiągnięcie:
pozyskanie franchisingobiorców do
współpracy z firmą dopiero wkraczającą na rynek krajowy,
sukces przekonania franchisingobiorców do idei biznesu oraz
proponowanych zasad współpracy

Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A.

Zadanie:
Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 7 milionów
złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja cementu
Kraj: Polska
Cel:
Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby (paca, dostępność urządzeń)
poprzez planowanie w procesie załadunku i dystrybucji. Wdrożenie
mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie
produkcyjnym. Reorganizacja służb utrzymania ruchu. Podniesienie
efektywności zakupów, przetargów remontowych, przetargów na usługi
transportowe.
Rola: zarządzanie projektem,
wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 8 miesięcy
Największe osiągnięcie:
Reorganizacja służb utrzymania ruchu w oparciu o podstawy TPM (Total
Productive Maintenance). Reorganizacja dystrybucji cementu luzem i
obniżenie cen kontraktowanych usług transportowych o 8%;

Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A.

Zadanie:
Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,2 miliona złotych
rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja tkanin
technicznych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w
służbach utrzymania ruchu, wydziale produkcyjnym; sprzedaży.
Rola: nadzór dyrektora
projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 4 miesiące

Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.

Zadanie:
Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.
Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1 miliona złotych rocznie w
wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja profili
aluminiowych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w
obszarach produkcja, transport i logistyka, magazyn.
Rola: nadzór dyrektora
projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o.

Zadanie:
Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,5 miliona złotych
rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Sprzedaż detaliczna i
hurtowa RTV i AGD
Kraj: Polska
Cel:
Poprawa funkcjonowania w obszarach transport i logistyka, magazyn,
ściąganie należności,  sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna.
Rola: nadzór dyrektora
projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 6,7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Poligrafia i produkcja multimediów
Wielkość firmy: 700 pracowników; 210 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 5 miesięcy
Największe osiągnięcie: Poprawa efektywności wykorzystania zasobów ludzkich o 20% oraz redukcja odpadu produkcyjnego papieru o 35%.

Dostosowanie firmy do zmiennych warunków rynkowych dla producenta maszyn

Zadanie:
Dostosowanie modelu funkcjonowania firmy do zmiennych warunków rynkowych, podniesienie efektywności i obniżenie kosztów procesu produkcyjnego, redukcja zaangażowanego kapitału obrotowego, skrócenie realizacji zamówień.
Branża: Produkcja maszyn i urządzeń
Wielkość firmy: 160 pracowników; 50 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 7 miesiące
Największe osiągnięcie: Redukcja pracy w toku o 73%, Zmniejszenie zaangażowanego kapitału obrotowego o 21%, wzrost efektywności produkcji o 7%.

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wdrożenie najlepszych praktyk biznesowych i operacyjnych
Branża: Produkcja metalowa
Wielkość firmy: 200 pracowników; 40 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków i reklamacji. Podniesienie terminowości dostaw.
Rola: Zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesięcy
Produkty: Ład organizacyjny, w tym kaskada odpowiedzialności, zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, system wynagradzania, system premiowania, zarządzania przez cele, zestaw KPI; Systemy zarządzania: produkcji, zakupów, kontroli jakości, planowania, sprzedaży z kompletem narzędzi i najlepszych praktyk.

KONTAKT

Jeżeli czujesz, że Twoja firma mogłaby skorzystać na proponowanym przeze mnie podejściu, wypełnij poniższy formularz. Skontaktuję się by poznać sytuację firmy i jej potrzeby oraz zdiagnozować skalę możliwości poprawy.
BLOK 1 – DIAGNOZA nie wiąże się z żadnymi kosztami.

[ninja_form id=1]