CZYM JEST

Analiza biznesowa jest opartym na obiektywnych przesłankach i danych badaniem stanu firmy oraz kształtujących go przyczyn. Dodatkowo przygotowuję zakres i plan działań dla uzyskania poprawy.

JAK PRZEBIEGA

Proces analizy składa się z 4 etapów

Analiza biznesowa oferowany jest firmom i ich szefom, którzy odczuwają rzeczywistą potrzebę zmiany, ale nie mają jasnej wizji tego co i jak zmieniać. Potrzebują obiektywnego spojrzenia „świeżym okiem”, „z boku”.

ZAKRES PRAC
Prace analizy obejmują:

 • Analizę danych zgromadzonych w systemach i rejestrach firmy,
 • Analizę danych zbieranych przez pracowników firmy w oparciu o wspólnie uzgodnione rejestry i raporty w czasie trwania badania,
 • Bezpośrednie obserwacje zdarzeń w czasie rzeczywistym,
 • Wywiady z kadrą managerską realizującą poszczególne procesy,
 • Przegląd przykładowych dokumentów stosowanych podczas realizacji procesów,
 • Zmapowanie i odzwierciedlenie funkcjonujących systemów zarządzania oraz ich odchyleń od odpowiadających im archetypów.

Zestaw danych podlegający analizie jest tak przygotowany, by prześwietlić metody działania firmy w następujących płaszczyznach: finansowej, księgowej, zarządczej, operacyjnej, kadrowej, organizacyjnej, sprzedażowej, jakościowej, logistycznej.
Zderzenie ze sobą informacji z różnych źródeł i zakresów tworzy wielowymiarowy obraz firmy i pozwala ujawnić miejsca największych rezerw niewykorzystanego potencjału biznesowego.

NAJCZĘSTSZE SPOTYKANE REKOMENDACJE USPRAWNIENIA
Najczęściej proponowane usprawnienia dotyczą trzech poziomów zmian:

 1. prostych zmian w stosowanych praktykach, które przeniosą szybkie efekty,
 2. zmian strukturalnych, które wzmocnią pozycję konkurencyjną firmy i rozwiną jej kadrę kierowniczą,
 3. wdrożenia sprawdzonych, nowoczesnych metod i technik zarządzania gwarantujących wzrost efektywności i produktywności.

CO UZYSKUJEMY DZIĘKI ANALIZIE

 • obiektywną i szczegółową diagnozę objawów i przyczyn + plan działań dla poprawy,
 • jasne i proste wskazania co robić by poprawić sytuację,
 • wzrost zrozumienia niedostrzeganych aspektów biznesu,
 • dobry początek dla „nowego otwarcia” lub przerwania passy stagnacji czy „zjeżdżania po równi pochyłej”

DLACZEGO WYBRAĆ MOJE WSPARCIE

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie ponad 30-tu analiz biznesowych i ponad 20-tu projektów zmiany pozwala mi dostrzegać więcej szczegółów i odstępstw od przyjętych praktyk.

MAKRO I MIKRO

Rozumiem biznes jako całość, połączonych ze sobą współzależnych procesów i jednocześnie wiem jak operacjonalizować najlepsze praktyki na poziome czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

SPRAWDZONE NARZEDZIA

Posiadam kompletny, wielokrotnie sprawdzony w działaniu zestaw narzędzi diagnostycznych dający pełny i szczegółowy obraz stanu diagnozowanej firmy oraz przyczyn leżących u jego podstaw.

CO O MOJEJ PRACY MÓWIĄ KLIENCI

“Projekt obejmował zdiagnozowanie i zaprojektowanie zmian w procesach operacyjnych…których celem była poprawa sposobu funkcjonowania planowania, produkcji, kontroli jakości i zakupów.
W wyniku pracy zidentyfikowano szereg obszarów możliwej istotnej poprawy oraz wyjaśniono systemowe przyczyny utrzymywania się takiego stanu w firmie.”

Stanisław Bą k, Prezes Zarządu, „AGRO MET” ZE HS Lu bań S.A.

“…etap projektu obejmował przegląd i analizę efektywności funkcjonującego modelu dystrybucyjnego oraz procesów logistyki. W wyniku pracy zidentyfikowano szereg obszarów możliwej istotnej poprawy oraz wyjaśniono systemowe przyczyny utrzymywania się takiego stanu w firmie.”

Cezary Szafarz, Wiceprezes Zarządu, Peklimar Sp.z o.o.

“…podszedł do zagadnienia kompleksowo analizując wszystkie aspekty związane z organizacją łańcucha dostaw począwszy od popytu generowanego przez klientów, wielkości koniecznych stanów magazynowych, odległości i optymalizacji tras dostaw w marszrutach zaopatrzeniowych. Efekty wygenerowane przez przedstawiony program reorganizacji przedstawiały się następująco: redukcja stanów magazynowych o 30%, redukcja kosztów transportu i dystrybucji o 30%, zwiększenie asortymentu o 30-40% dzięki uwolnionym powierzchniom sklepowym.”

Piotr Gaw ron, Dyrektor Generalny, Car petRight Polska Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENIA MOICH PROJEKTÓW ANALIZY

Opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla firmy usługowej B2B

Zadanie: opracowanie i wdrożenie strategii strategii
marketingowej dla firmy usługowej B2B
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
realizacja efektywnej kosztowo strategii marketingowej mającej
na celu zbudowanie ogólnopolskiej marki w sektorze usług B2B
Rola:
opracowanie koncepcji i strategii marketingowej, nadzorowanie
realizacji strategii oraz jej poszczególnych
elementów/akcji
Czas realizacji:
36 miesięcy
Największe osiągnięcie:
wykreowanie najlepiej rozpoznawalnej marki
w branży

Przygotowanie analizy strategicznej dla firmy FMCG

Zadanie: przygotowanie analizy strategicznej dla
firmy FMCG
Branża:
produkcja, FMCG
Kraj:
Polska
Cel:
przygotowanie analizy
strategicznej
dla procesu pozyskiwania inwestora
Rola:
opracowanie analizy strategicznej
Czas realizacji:
1 miesiąc
Największe
osiągnięcie:
na podstawie przygotowanej analizy
strategicznej
potencjalny inwestor podjął decyzję o zaangażowaniu się w w/w firmę

Przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Zadanie: przemodelowanie
łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.
Branża: sieci handlowe
Kraj: Polska
Cel:
analiza funkcjonującego łańcucha dostaw a nasępnie jego przemodelowanie
pod kątem optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowych,
zaopatrzenia i logistyki dostaw
Rola: realizacja projektu
Czas realizacji: 2 miesiące

Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A.

Zadanie:
Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 7 milionów
złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja cementu
Kraj: Polska
Cel:
Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby (paca, dostępność urządzeń)
poprzez planowanie w procesie załadunku i dystrybucji. Wdrożenie
mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie
produkcyjnym. Reorganizacja służb utrzymania ruchu. Podniesienie
efektywności zakupów, przetargów remontowych, przetargów na usługi
transportowe.
Rola: zarządzanie projektem,
wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 8 miesięcy
Największe osiągnięcie:
Reorganizacja służb utrzymania ruchu w oparciu o podstawy TPM (Total
Productive Maintenance). Reorganizacja dystrybucji cementu luzem i
obniżenie cen kontraktowanych usług transportowych o 8%;

Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.

Zadanie:
Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.
Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1 miliona złotych rocznie w
wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja profili
aluminiowych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w
obszarach produkcja, transport i logistyka, magazyn.
Rola: nadzór dyrektora
projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o.

Zadanie:
Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,5 miliona złotych
rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Sprzedaż detaliczna i
hurtowa RTV i AGD
Kraj: Polska
Cel:
Poprawa funkcjonowania w obszarach transport i logistyka, magazyn,
ściąganie należności,  sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna.
Rola: nadzór dyrektora
projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 6,7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Poligrafia i produkcja multimediów
Wielkość firmy: 700 pracowników; 210 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 5 miesięcy
Największe osiągnięcie: Poprawa efektywności wykorzystania zasobów ludzkich o 20% oraz redukcja odpadu produkcyjnego papieru o 35%.

Dostosowanie firmy do zmiennych warunków rynkowych dla producenta maszyn

Zadanie:
Dostosowanie modelu funkcjonowania firmy do zmiennych warunków rynkowych, podniesienie efektywności i obniżenie kosztów procesu produkcyjnego, redukcja zaangażowanego kapitału obrotowego, skrócenie realizacji zamówień.
Branża: Produkcja maszyn i urządzeń
Wielkość firmy: 160 pracowników; 50 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 7 miesiące
Największe osiągnięcie: Redukcja pracy w toku o 73%, Zmniejszenie zaangażowanego kapitału obrotowego o 21%, wzrost efektywności produkcji o 7%.

Przemodelowanie sieci dystrybucji producenta żywności

Zadanie:Zaprojektowanie optymalnej kosztowo sieci dystrybucji dostosowanie jej do rozszerzającej się bazy klientów. Przygotowanie dedykowanego algorytmu podział kosztów logistycznych, przygotowanie modeli logistycznych oraz prognozowania kosztów dostawy do pojedynczych punktów na terenie całego kraju. Wytypowanie KPI i przygotowanie systemu zarządzanie przez cele w obszarze dystrybucji.
Branża: Produkcja żywności
Wielkość firmy: 300 pracowników; 100 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 3 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów logistycznych umożliwienie zarządzania cenami i kosztami.

Identyfikacja potencjałów poprawy łańcucha dostaw dystrybutora elektroniki

Zadanie:Analiza procesów i identyfikacja potencjałów poprawy w funkcjonującym łańcuchu dostaw dla dystrybutora elektroniki
Branża: Handel hurtowy elektroniką
Wielkość firmy: 800 pracowników; 4,5 mld PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące

Przebudowa i podniesienie efektywności procesu zakupów sieci handlowej

Zadanie:Zaprojektowanie i wdrożenie optymalnego kosztowo procesu zakupów produktów i usług inwestycyjnych oraz zakupów wspierających procesy. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zakupami.
Branża: Handel detaliczny optyką
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 300 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Interim manger, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów zakupów, umożliwienie zarządzania cenami i kosztami, stworzenie transparentnego, kontrolowalnego i efektywnego procesu zakupów.
Największe osiągnięcie: Obniżenie kosztów zakupów w realizowanych konkursach od 7% do 30%.

Wdrożenie najlepszych praktyk operacyjnych w zakładzie produkcyjnym żywności

Zadanie:Analiza możliwości podniesienia sprawności procesów biznesowych, zaprojektowanie i wdrożenie narzędzi dla usprawnienia procesów.
Branża: Produkcja żywności, piekarnia
Wielkość firmy: 600 pracowników; 60 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Interim manger, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące
Cel: Opracowanie, dostosowanie do potrzeb i wdrożenie zestawu najlepszych praktyk w wybranych procesach biznesowych.
Produkty: Elementy ładu organizacyjnego, w tym kaskada odpowiedzialności, zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, zapotrzebowanie na pracę w obszarach i pionach; Proces zarządzania wytwarzaniem w wdrażaniem do produkcji nowych produktów, Proces kompleksowego zarządzania jakością.

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wdrożenie najlepszych praktyk biznesowych i operacyjnych
Branża: Produkcja metalowa
Wielkość firmy: 200 pracowników; 40 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków i reklamacji. Podniesienie terminowości dostaw.
Rola: Zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesięcy
Produkty: Ład organizacyjny, w tym kaskada odpowiedzialności, zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, system wynagradzania, system premiowania, zarządzania przez cele, zestaw KPI; Systemy zarządzania: produkcji, zakupów, kontroli jakości, planowania, sprzedaży z kompletem narzędzi i najlepszych praktyk.

Reorganizacja procesu sprzedaży operatora logistycznego

Zadanie: Zaprojektowanie i wdrożenie efektywnego procesu sprzedażny. Wdrożenie systemu CRM. Opracowanie i wdrożenie narzędzi systemu zarządzania sprzedażą.
Branża: Logistyka
Wielkość firmy: 600 pracowników; 100 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie efektywnego procesu sprzedaży.
Rola: Zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu.
Czas realizacji: 3 miesięcy
Produkty: Wdrożenie systemu CRM. Opracowanie i wdrożenie narzędzi systemu zarządzania sprzedażą, szkolenie pracowników sprzedaży.

KONTAKT

Jeżeli czujesz, że Twoja firma mogłaby skorzystać na proponowanym przeze mnie podejściu, wypełnij poniższy formularz. Skontaktuję się by poznać sytuację firmy i jej potrzeby.

[ninja_form id=1]