Spis Treści

I. Cel i formuła książki
II. Czym jest zmiana
1. Zmiana jako reakcja
2. Cel zmiany
3. Plan
4. Kontrola
5. Modyfikacja sposobu funkcjonowania
III. Zmiana jako inwestycja
IV. Zarządzanie zmianą
V. Specyfika zarządzania zmianą
1. Poziom trudności
2. Niska widowiskowość
VI. Jak osiągnąć sukces przy wdrażaniu zmiany
1. Determinacja decydenta
2. Zrozumienie zmiany
3. Gotowość do zmiany
4. Koalicja zmiany
4.1. Rola koalicji zmiany
4.2. Tworzenie i skład koalicji zmiany
4.3. Korzyści wynikające z pracy koalicji zmiany
5. Wizja
5.1. Zadanie wizji
5.2. Przygotowanie wizji
5.2.1. Cechy wizji
5.2.2. Proces przygotowania wizji
Analiza strategiczna i określenie obecnej pozycji organizacji
Kluczowe czynniki sukcesu
Kluczowe wskaźniki
Pożądane wartości kluczowych wskaźników i przygotowanie zarysu
wizji oraz samej wizji
5.3. Informacja zwrotna o skuteczności wizji
6. Lider zmiany
6.1. Cechy lidera zmiany
6.2. Zadania lidera zmiany
6.3. Umocowanie lidera
6.3.1. Władza nagradzania i karania
6.3.2. Władza legalna
6.3.3. Władza kompetencji
6.3.4. Władza charyzmatyczna
6.3.5. Władza
6.3.6. Władza
6.4. Krótka kariera lidera
VII. Etapy zarządzania
1. Dojrzałość
1.1. Niezadowolenie
1.2. Wizja
1.3. Fakty dokonane
1.4. Określenie prawdopodobieństwa sukcesu zmiany
2. Przygotowanie
2.1. Analiza
2.1.1. Analiza sytuacji wyjściowej będącej przedmiotem zmiany
2.1.2. Identyfikacja osób objętych zmianą
2.1.3. Analiza poziomu gotowości do zmiany
2.2. Planowanie
2.2.1. Plan zmiany
2.3. Sprzedaż idei
2.3.1. Sprzedaż jako sposób myślenia leżący u podstaw budowania
skutecznej komunikacji zmiany
2.3.2. Komunikacja
Komunikacja wizji kluczem do sukcesu
Zakres i treść
Aktywne poparcie kierownictwa najwyższego szczebla
Komunikacja dwukierunkowa
Angażowanie przełożonych
Demonstrowanie zrozumienia
2.3.3. Praktyczne działania
Plan komunikacji
3. Realizacja
3.1. Projektowanie
3.1.1. Zmiany organizacyjne
3.1.2. Szkolenia
Proces szkoleniowy
Praktyczne podejście do szkoleń w procesie zmiany
Szkolenia teoretyczne
Szkolenia techniczne
Szkolenia taktyczne
Szkolenia behawioralne
4. Tworzenie i wdrożenie
4.1. Komunikacja
4.2. Informacja zwrotna
4.3. Twarda elastyczność
4.4. Opór
4.4.1. Narzędzia do radzenia sobie z oporem w organizacji
Analiza pola siła
Arkusz diagnostyki przyczyn oporu
Wykorzystanie narzędzi a praktyka
4.5. Szkolenia
4.6. Synchronizacja i kompatybilność działań pomiędzy obszarami
VIII. Problemy i przyczyny niepowodzeń
1. Samozadowolenie
2. Zmiana powoduje opór
2.1. Bezwładność
2.2. Opór aktywny
2.3. Obiektywne spojrzenie na źródła oporu
2.4. Nie taki opór straszny, czyli jak wygląda praktyka
3. Brak utrwalenia zmiany
3.1. Faza mechaniczna
3.2. Faza zrozumienia
3.3. Faza świadomego korzystania
3.4. Okres utrwalania zmiany
3.5. Ostrzeżenie przed możliwością erozji utrwalonej zmiany
Załącznik 1. Formularz informacji zwrotnej – wizja zmiany
Załącznik 2. Analiza pola sił
Załącznik 3. Arkusz diagnostyki przyczyn oporu
Załącznik 4. Lista plików komputerowych
Spis ilustracji i tabel
Literatura