Nowe zjawiska na bazie networkingu – social enterpreneur

Social enterpreneurs – PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI
Networking w społecznościach lokalnych

Definicja
Przedsiębiorcy społeczni to osoby lub organizacje, które stosują biznesowe metody działania do osiągania celów społeczny non-profit. Z reguły są to organizacje charytatywne współpracujące z administracją rządową, samorządami, organizacjami rządowymi, firmami.

Jak to działa
Przedsiębiorcy społeczni są inicjatorami zmian społecznych zdolnymi tworzyć i zarządzać projektami, które niemożliwe są do przeprowadzenia przez organizacje rządowe a biznes uważa za zbyt ryzykowne.
W UE ten sektor stale wzrasta i obejmuje projekty z zakresu budownictwa mieszkalnego, opieki zdrowotnej, kształcenia.

Metodą działania przedsiębiorców społecznych jest networking stosowanych w społecznościach lokalnych. Takie podejście daje możliwość wyłowienie wszystkich mocnych stron społeczności lokalnej i maksymalizuje efekt działania przedsiębiorcy społecznego przy zachowaniu niewielkich kosztów operacyjnych.

Sytuacja w Polsce
Organizacje non-profit działające jako 'przedsiębiorcy społeczni’ w Polsce praktycznie nie istnieją.
Dopiero w roku 2004 za sprawą odpisu podatkowego na rzecz organizacja pożytku publicznego zrobiło się głośno o organizacjach charytatywnych, przy czym formuła odpisu podatkowego (rejestracja w ministerstwie finansów) spowodowała, że na liście znalazły się tylko nieliczne i z reguły o zasięgu ogólnopolskim).

W przyszłości należy spodziewać się rozwoju zjawiska 'przedsiębiorcy społecznego’. Sprzyjać temu będzie:
-polityka Unii Europejskiej odnośnie dofinansowania projektów rozwoju społecznego
-ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
-wzrost popularności tego modelu w krajach UE i jego popularyzacja w ramach programów UE w Polsce

Dla jego powstania i sprawnego działania potrzebne są następujące elementy
-pieniądze (patrz wyżej)
-zmiana podejścia administracji państwowej i samorządowej (proces powolny ale realny – patrz wyżej)
-wzrost świadomości na temat networkingu, jego zasad, skuteczności i sposobów zastosowania (jedną z cegiełek tego procesu jest niniejszy serwis)