Czym jest networking NETWORKING (definicja/określenia)

Sieć kontaktów (sieć społeczna)

Na podstawie WIKIPEDIA

Sieć kontaktów (sieć społeczna) jest mapą relacji pomiędzy poszczególnymi osobami odwzorowującą sposób w jaki są one powiązane przez różnorodne relacje społeczne począwszy od przypadkowych znajomości po więzy rodzinne.
Analiza sieci społecznych pojawiła się się jako kluczowa technika nowoczesnej socjologii, antropologii i nauki o organizacjach oraz jako popularna tematyka studiów i spekulacji. Badania z różnych dziedzin naukowych pokazały, że sieci społeczne funkcjonują na różnych poziomach poczynając od rodzin po narody i odgrywają kluczową role co sposoby w jaki rozwiązuje się problemy, zarządza organizacjami oraz osiąga indywidualne cele.

Pojęcia sieć kontaktów nawiązuje również do kategorii systemów internetowych mających na celu łączenie przyjaciół, partnerów biznesowych czy innych osób przy użyciu różnorodnych narzędzi.

Wprowadzenie do teorii sieci społecznych
Teoria sieci społecznych przedstawia relacje społeczne przy pomocy punktów i połączeń. Punktami są poszczególne osoby funkcjonujące w sieci, natomiast połączenia to relacje pomiędzy osobami. Pomiędzy osobami może być wiele typów połączeń w zależności od powiązań będących przedmiotem badań. W najprostszej formie sieć społeczna jest mapą wszystkich mających znaczenie powiązań pomiędzy osobami, które są przedmiotem badań. Sieć może być również podstawą określenia kapitału społecznego (social capital) poszczególnych osób.

Kształt sieci społecznej ma kluczowe znaczenie w określaniu użyteczności sieci dla należących do niej osób. Dla przykładu małe i bardziej zwarte sieci mogą być mniej użyteczne dla członków niż sieci z dużą ilością „wolnych połączeń” ( reguła słabych więzi -week ties)do osób będących na zewnątrz głównej sieci. Sieci bardziej „otwarte” z dużą ilością „słabych więzi” i połączeń społecznych są w stanie tworzyć nowe idee i możliwości dla swoich członków niż sieci zwarte z dużą ilością dublujących sią połączeń. Innymi słowy, grupa przyjaciół, która kontaktuje się wyłącznie ze sobą posiada te samą wiedzę oraz możliwości i ich już nie rozszerzy. Grupa osób w której każdy posiada połączenia do innych sieci ma dostęp do szerokiego zakresu informacji. Dla konkretnej osoby lepszym rozwiązaniem jest posiadanie połączeń do wielu sieci niż wiele połączeń w ramach tej samej sieci. Podobnie osoby mogą wpływać lub stanowić połączenie pomiędzy sieciami społecznymi do których należą, a które nie są inaczej połączone. (social holes).

Siła teorii sieci społecznych tkwi w jej różnorodności od dotychczasowego tradycyjnego podejścia w socjologii które zakładało, że miejsce w grupie zawdzięczamy cechom osobowym (jesteśmy przyjacielscy lub nie, dowcipni, mądrzy itp).
Teoria sieci społecznych reprezentuje pogląd, że cech poszczególnych osób są mniej ważne niż kontakty, które posiada on z innymi osobami w sieci.
Dzięki temu podejściu udało się wyjaśnić wiele zjawisk z otaczającej nas rzeczywistości.

Sieci społeczne wykorzystywano również do badania wzajemnych relacji pomiędzy firmami, demonstrując nieformalne połączenia pomiędzy osobami decyzyjnymi oraz stowarzyszenia i połączenia pomiędzy poszczególnymi pracownikami tych firm. Wykorzystanie tych możliwości umożliwia firmom zbierane informacji, walkę z konkurencją a nawet synchronizację w ustalaniu cen i strategii.

Zastosowanie teorii sieci społecznych

Zastosowanie w socjologii

Początkowo wykorzystywano teorię sieci społecznych w zastosowaniach socjometrycznych – zastosowanie metod ilościowych d opisywania stosunków społecznych. Naukowcy tacy jak Mark Granovetter rozszerzyli wykorzystanie teorii sieci społecznych i obecnie jest ona używana do badania różnych zjawisk socjologicznych z otaczającego nas świata. Przykładowo odkryto, że pozycja w organizacji jaką posiada dana osoba nie zależy od stanowiska a od tego czy ta osoba znajduje sie w centrum wielu różnych połączeń w sieci.
Sieci społeczne odgrywają również główną rolę w zatrudnianiu, kontaktach biznesowych firm i karierze zawodowej.

Teoria sieci społeczny jest bardzo popularną dziedziną w środowisku naukowym.
International Network for Social Network Analysis (http://www.sfu.ca/~insna/) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się tą dziedziną.
Wiele narzędzi wykorzystywanych podczas pracy naukowej w tej dziedzinie jest dostępnych na „UCINet” (http://www.analytictech.com/ucinet.htm).

Internetowe sieci społeczne
Początek zjawiska „Kręgu przyjaciół” datowany jest na 2002. W 2003 roku pojawiły się serwisy Friendster, www.thehoosierweb.com, Tribe.net and LinkedIn. Obecnie funkcjonuje ponad 200 serwisów networkingowych.

Metodą na rozpowszechnienie serwisu jest rozsyłanie zaproszeń przez organizatorów do członków swojej sieci kontaktów, którzy z kolei zapraszają swoich znajomych itd. Serwisy następnie oferują takie funkcjonalności jak automatyczna książka adresowa, przeglądania profili członków, możliwość tworzenia nowych połączeń przez „usługi wprowadzania” i inne formy kontaktów społecznych on-line.

NETWORKING -zwięzła definicja

Networking jest świadomym procesem wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzonym przy pomocy wzajemnie korzystnych kontaktów.