Ochrona dokumentów – spis regulacji prawnych

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
 • ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
 • ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. – w sprawie określenia celów specjalnych, na które są wykorzystywane środki budżetowe i mienie państwowe w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, w policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, jednostkach wojskowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz w jednostkach organizacyjnych urzędu ochrony państwa, jak również organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli w tym zakresie.
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. – w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez agencję bezpieczeństwa wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. – w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez agencję bezpieczeństwa wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. – w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania: legitymowania, zatrzymywania, przeszukania oraz dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku przez funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego